2020 లో బ్లాగింగ్ చేయటానికి బ్లాగర్ బెస్టా? వర్డుప్రెస్సు బెస్టా?

Blogger Vs WordPress in Telugu thumb

Blogger Vs WordPress in Telugu | బ్లాగింగ్ చేయటానికి బ్లాగర్ బెస్టా? వర్డుప్రెస్సు బెస్టా?

బ్లాగింగ్ సక్సెస్ లో మీరు బ్లాగింగ్ చేసే ప్లాట్ఫారం కూడా కీరోల్ ప్లే చేస్తుంది. జనరల్ గా బ్లాగింగ్ కోసం ఎక్కువ మంది బ్లాగర్ మరియు వర్డుప్రెస్సు యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆన్లైన్ లో కొంత మంది బ్లాగర్ బాగుంటుంది అంటారు, మరికొంతమంది వర్డుప్రెస్సు బాగుంటుంది అని అంటారు.

అయితే కొతగా బ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునేవాళ్ళకి ఒక డౌట్ ఉంటుంది. ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో బ్లాగింగ్ చేయటానికి బ్లాగర్ బెస్టా? వర్డుప్రెస్సు బెస్టా? అని తెలుసుకుందాం.

Read more